Algemene voorwaarden

1. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle contractuele relaties tussen enerzijds Studio 100 NV (BTW BE0457.622.640 –Halfstraat 80, 2627 Schelle), hierna ‘Studio 100’, en anderzijds de natuurlijke of rechtspersoon, die beroep heeft gedaan op de diensten en producten van Studio 100, hierna ‘de Klant’ genoemd.

2. Bij het bevestigen van de bestelling verklaart de Klant van deze algemene verkoopsvoorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst tussen de partijen, kennis te hebben genomen en deze te aanvaarden. De toepassing van deze algemene verkoopsvoorwaarden vormt een bepalende toestemmingsvoorwaarde voor Studio 100.

3. Studio 100 handelt als organisator van het evenement en als dienstverlener inzake de ticketverkoop voor haar evenement. De persoon of vennootschap die de bestelling uitvoert wordt als enige verantwoordelijk geacht voor de boeking en de betaling van deze laatste, zelfs wanneer deze aan een derde moet worden opgesteld of toegezonden.

4. De tickets worden geboekt op het ogenblik van het verzenden van het registratieformulier. Zij worden verstuurd na ontvangst van de betaling. De boeking wordt geannuleerd door Studio 100 indien de tickets niet worden betaald binnen de aangegeven betalingstermijn. Deze termijn zal strikt toegepast worden bij een naderende uitverkoop van een evenement of van de geboekte prijscategorie. De BTW en eventuele taksen zijn steeds ten laste van de Klant.

5. De tickets worden standaard als e-tickets verzonden naar het emailadres dat is opgegeven in het boekingsformulier, tenzij de Klant opteert voor verzending per post waarvoor een verzendingskost in rekening zal gebracht worden.

Indien de tickets niet ontvangen werden ten laatste 4 dagen voor het evenement, dient de Klant contact op te nemen met Studio 100 via lekkerklassiek@studio100.be De oorspronkelijke tickets worden dan ongeldig gemaakt en verschaffen geen toegang meer tot het evenement.

Laattijdig bestelde of laattijdig betaalde tickets kunnen voor de aanvang van het evenement aan de kassa worden afgehaald. De kassa’s openen meestal 1,5 uur voor de aanvang van het evenement. Gereserveerde tickets die niet worden afgehaald binnen het half uur voor aanvang van het evenement kunnen worden doorverkocht.

6. Algemene verkoopsvoorwaarden betreffende de e-tickets:
Het e-ticket, eens het is afgedrukt op wit papier, is uw enige toegangskaart voor het evenement en uitsluitend geldig op de dag en voor de voorstelling die op het ticket vermeld staat. De afdruk moet perfect zijn, alle onderdelen moeten leesbaar zijn zonder dat enige verwarring mogelijk is. Elke wijziging, schrapping van tekst of het onleesbaar maken van een vermelding zal de nietigheid van het ticket tot gevolg hebben.
Om controle op onrechtmatig gebruik mogelijk te maken is het ticket voorzien van een unieke barcode/QR code die aan de ingang gescand zal worden. Elke barcode komt overeen met een enkel ticket. Dit ticket kan maar een keer worden gescand op de datum die erop vermeld staat. Indien dezelfde barcode verschillende keren wordt getoond, zal enkel het eerste gescande ticket tijdens de controle toegang geven tot het evenement. De houder van gekopieerde tickets zal de toegang worden geweigerd. Elke poging tot misbruik, namaak of fraude kan leiden tot gerechtelijke vervolging.
Ingeval van verlies of diefstal zal het ticket niet worden terugbetaald, noch omgeruild. Ongebruikte tickets worden evenmin terugbetaald of omgeruild.

Bij het in ontvangst nemen van het ticket ziet de Klant af van iedere schade-eis, om welke reden ook, tegenover de directie van de zaal, de organisatoren en elke andere derde, betrokken bij de inrichting of organisatie van het evenement.

7. Het bedrag van de verkoop kan worden geïnd via de volgende betaalmiddelen (ter informatie opgegeven lijst): Kredietkaart (Visa / Mastercard), Overschrijving (België), KBC Online (België), ING Homepay (België), Belfius (België), Bancontact - Mister Cash (België), iDEAL (Nederland).

8. De tickets kunnen niet worden doorverkocht aan derden noch worden geschonken aan derden in het kader van een commerciële relatie.
Overeenkomstig de bepalingen van de wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen (dd. 30 juli 2013 gepubliceerd op 6 september 2013) is verboden:

  • de regelmatige doorverkoop van tickets
  • de voorstelling met het oog op regelmatige doorverkoop
  • de verstrekking van middelen die worden aangewend voor een regelmatige doorverkoop.
  • de occasionele doorverkoop tegen een prijs die hoger is dan de vermelde toegangsprijs
  • de verkoop van een bevoorrecht of promotioneel toegangsbewijs waarvoor er geen oorspronkelijke verkoop is geweest
  • de doorverkoop vóór de start van de oorspronkelijke verkoop

Elke overtreding of inbreuk zal vervolgd worden.

Studio 100 garandeert de echtheid van het ticket voor zover dit laatste is aangekocht op de site van Studio 100. Men mag bijgevolg geen enkele aanbieding afkomstig van derden, of via andere websites, aanvaarden. Koop je ticket niet op straat. De kans bestaat dat het vervalst is. Toegang kan te allen tijde geweigerd of ontzegd worden.
Koop je ticket evenmin op veilingsites of tweedehandsticketsites. De barcodes op deze tickets zullen worden geweigerd, waardoor de toegang aan de ticketeigenaar ontzegd wordt (zie ook www.ilovemyticket.be).
Indien de tickets niet werden aangeschaft via de officiële verkoopkanalen, dan behoudt Studio 100 zich het recht voor de toegang te ontzeggen. De door u opgegeven persoonsgegevens zullen worden gehouden om controles uit te voeren teneinde verkoop van tickets tegen woekerprijzen te detecteren. Studio 100 voert controles uit om na te gaan of klanten één of meer tickets aanbieden tegen woekerprijzen.

9. Annulering van het evenement door Studio 100:
Indien Studio 100 een voorstelling annuleert, worden de tickets door Studio 100 terugbetaald ofwel omgeruild tegen tickets voor een andere voorstelling van het evenement, naar keuze van de Klant. In voorkomend geval moeten de tickets binnen de twee (2) weken na datum van het evenement ingeleverd worden. De betrokken Klanten zullen door Studio 100 worden gecontacteerd betreffende de te volgen procedure.

10. De teksten, de databank en de daarin opgenomen gepubliceerde gegevens, de opmaak van pagina's, foto's en afbeeldingen zijn en blijven de (intellectuele) eigendom van Studio 100, van haar leveranciers of van andere derden met wie Studio 100 afspraken heeft gemaakt. Elke vorm van nabootsing, publicatie, reproductie, of iedere andere vorm van misbruik of namaak, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio 100. Het opslaan en het importeren in een databank van informatie afkomstig van de website van Studio 100 en van de betrokken diensten, is uitdrukkelijk verboden.

11. Studio 100 investeert alle nodige middelen om de informatie, die op haar website wordt weergegeven, actueel te houden en om op die manier de informatie zo correct en volledig mogelijk te verspreiden. Studio 100 kan echter geen garantie bieden daaromtrent en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die is opgelopen tijdens het bekijken of gebruiken van de site, behalve in geval van zware fout van Studio 100 die door de gebruiker kan worden aangetoond. Studio 100 is niet verantwoordelijk voor de gevallen van overmacht waardoor de uitvoering van de samenwerking kan worden uitgesteld of verhinderd. Worden onder meer maar niet uitsluitend als gevallen van overmacht beschouwd: staking, natuurrampen, extreme weersomstandigheden, brand, overheidsmaatregelen, technische defecten, overstromingen. Studio 100 is er niet toe gehouden het bewijs te leveren van de onvoorzienbare of onvermijdbare aard van de situatie in geval van overmacht.

12. De Klant verbindt zich ertoe dat de persoonsgegevens die zijn opgegeven in het identificatieformulier op de website bij de bestelling van de tickets, juist en volledig zijn. Studio 100 behoudt zich het recht voor om de bestelling te weigeren of te annuleren in geval van verdenking van fraude. Deze persoonsgegevens worden overeenkomstig het privacybeleid van Studio 100 verzameld voor de goede uitvoering van het verkoopcontract en kunnen worden bijgehouden om de goede werking van de dienst van Studio 100 te garanderen en/of de goede uitvoering van het contract aan te tonen. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar ons privacybeleid. Wij raden u aan dit privacybeleid aandachtig te lezen. In het privacybeleid staat welke persoonsgegevens Studio 100 van u kan verzamelen, waarom zij deze gegevens willen verzamelen, hoe zij deze willen gebruiken, en hoe zij hiermee willen omgaan.

13. Deze algemene verkoopsvoorwaarden regelen alle aspecten van de contractuele relatie tussen Studio 100 en de Klant, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Klant. Studio 100 heeft het recht om op ieder ogenblik en zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, de inhoud van de algemene verkoopsvoorwaarden te wijzigen. De wijzigingen zijn van toepassing vanaf het ogenblik dat ze worden gepubliceerd op de website, tenzij anders overeengekomen.

14. Herroepingsrecht:
De overeenkomst op afstand voor de levering van huisvestings-, vervoer-, horeca- en recreatiediensten waarbij de verkoper zich bij het afsluiten van de overeenkomst ertoe verplicht deze dienstverlening uit te voeren op een bepaalde datum of voor een bepaalde periode, wordt uitgesloten uit het toepassingsgebied van boek IV ‘’Marktpraktijken en consumentenbescherming’’ van het wetboek van economisch recht.

15. In het geval dat sommige bepalingen uit deze algemene voorwaarden als nietig worden beschouwd, verbinden de partijen zich ertoe de nietige of niet-afdwingbare clausule te vervangen door de best passende clausule opdat de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen wordt vervuld.

16. Diverse:

a. Het is niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van het evenement: foto-, film- of andere opnameapparatuur, alcoholhoudende dranken, drugs, glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, wapens of enig ander gevaarlijk voorwerp, op straffe van inbeslagname.

b. Het is mogelijk dat de Klant voorafgaand aan het evenement wordt gefouilleerd. Aan degene die zich hieraan niet wenst te onderwerpen kan de toegang worden geweigerd zonder recht op restitutie van enige gelden.

c. Er kunnen foto’s of opnames gemaakt worden tijdens het evenement. Door het bijwonen van een evenement van Studio 100, geven alle Klanten automatisch hun toestemming tot het gebruik van hun afbeelding voor promotionele en commerciële doeleinden met betrekking tot het evenement.
Er kunnen eveneens videobewakingscamera’s aanwezig zijn op de locatie van het evenement overeenkomstig de camerawet van 21 maart 2007.

17. De relatie tussen de Klant en Studio 100 is enkel onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement van Antwerpen bevoegd.

keyboard_arrow_up